Preaload Image

ERASMUS+ 2017-1-TR01-KA103-038078 NOLU PROJE DÖNEMİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ 2017-1-TR01-KA103-038078 NOLU PROJE DÖNEMİ ÖĞRENCİ  STAJ HAREKETLİLİĞİ  İLANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

İLAN TARİHİ: 01.02.2018
DIŞ İLİŞKİLER OFİSİNE SON BAŞVURU TARİHİ: 23.03.2018
GENEL HÜKÜMLER:

Uygun Katılımcı Kurum / Kuruluşlar 
·         Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
·         Ev sahibi kurum/kuruluşaşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

·         ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
·         İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
·         Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
·         Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
·         Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
·         Araştırma enstitüsü
·         Vakıf
·         Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
·         Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
·         Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar  olabilir.
·         Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin Süresi
·         2 ay ila 12 aydır.
Önemli Uyarı :Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 4 ay ile sınırlandırılmıştır. Ancak, Ulusal Ajans’tan alınacak hibe miktarının yeterli olması durumunda, öğrencilerin daha uzun süreli faaliyet dönemleri için hibe ödeme durumu yeniden değerlendirilebilecektirYararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.

Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir:

·         Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya dengi)süresince;
·         İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi – EQF seviye 7); ve
·         Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 8).
Ø  Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır.

Faaliyetin Gerçekleştiği Yer(Ler)

Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.

Uygun Katılımcılar

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler. Eğitim için hareketlilik söz konusu ise,  öğrenciler yükseköğretimlerinin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır. Stajlar için bu şart geçerli değildir.
Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince (hala öğrenci iken-mezun durumuna girmeden- başvurularını yapmış ve öğrenci iken seçilmiş olmaları şartıyla)kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.
Erasmus öğrenci staj hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumu “Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır.
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme(arge) şirketinde veya bir firmanın arge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Staj hareketliliği için seçilen yararlanıcı adayının, daha sonra hazırlayacağı iş planından (Learning Agreement for Traineeships) staj içeriğinin yukarıda belirtilen maddeye uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, asil olarak seçilmiş olsa dahi faaliyete katılmamasına karar verilebilir.Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

Öğrenci staj hareketliliği faaliyetlerinin 31Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanması şarttır. Faaliyet ilanı 2017/2018/2019 akademik takvimi için geçerlidir.Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, erkek-kız dengesi, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate alarak dağıtır.

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.

Ø  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ø  Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:
Ø  Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

Ø  Ön lisans ve birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması

Ø  İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü (doktora) kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

Ø  Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.

Ø  Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

Ø  Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Öğrencinin yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez, en yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2017/2018 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki tabloda belitilmiştir.

ÖĞRENİM/STAJ  HAREKETLİLİĞİ SEÇİM ÖLÇÜTLERİ AĞIRLIKLI PUAN
Akademik Başarı Düzeyi %50 ( toplam 100 puan üzerinden)
Dil Seviyesi %50 ( toplam 100 puan üzerinden)
Engelli Öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 Puan
Şehit ve gazi çocuklarına +15 Puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 Puan
Daha önce yararlanma (her bir faaliyet için,hibeli veya
hibesiz,öğrenim staj ayrımı yapılmaksızın)
-10 Puan
Daha önce başvurup seçilmiş ancak hareketliliği mücbir sebep olmaksızın veya başvuru takvimine göre feragat bildirisi yapmaksızın faaliyeti gerçekleştirmemiş öğrenci  başvuruları eksi puanla değerlendirilir. -10 Puan
Çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. -10 Puan
Hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı anda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, puan indiriminin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Konuya dair öğrenciden dilekçe alınır. -10 Puan

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik geçersiz sayılır ve hareketlilik için hiç bir  hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400

*2017-1-TR01-KA103-038078 nolu Proje kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilikler 2017 sözleşme dönemi kurallarına tabi olacaktır.
Ödemeler %70 gitmeden önce, %30 dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

01/02/2018 Erasmus Staj Hareketliliği İlanı  başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi
06/03/2018  13.30 THKÜ Erasmus Staj Hareketliliği için İngilizce Yeterlilik Sınavı
09/03/2018 THKÜ Erasmus Staj Hareketliliği için İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonucunun İlanı
19/03/2018-23/03/2018 Dış İlişkiler Ofisine Başvuru ve Belge Teslimi Için Son Hafta
23/03/2018 (17:30 ) Dış İlişkiler Ofisine Başvuru ve Belge Teslimi Için Son Gün
28/03/2018 Sonuçların İlanı (Aday Öğrenci Sonucu İlanı )
29/03/2018-05/04/2018 Sonuçlara İtiraz ve Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hakkından Feragat Haftası
09/04/2018 Kesinleşen Sonuçların Ilanı

Seçimlere yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanması takiben bir hafta içerisinde yapılacaktır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca seçilen adayların faaliyete katılmaktan feragat etmeleri haline, bunu itiraz haftası içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı adayın müteakip Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltme uygulanacaktır.

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda, üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi’ne yapılarak, başvuru belgeleri son başvuru tarihine kadarDış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğüneteslim edilecektir. Tüm bilgi ve belgeler, Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğüneulaştıktan sonra, programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.
Seçimler, 1 Haziran 2017 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Kontenjanlar, alınan başvurular doğrultusunda Koordinatörlük tarafından akademik birimler arasında aşağıda belirtilen tahminikontenjan tablosuna göre gerçekleştirilecektir.   İlgili tabloda yer alan değerler, alınacak bütçe durumuna göre artış ya da azalış gösterebilir.

2017/2018 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİBÖLÜM BAZLI KONTENJANLAR
FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJAN DEĞERLENDİRME YEDEK
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği 1 2
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj 1 2
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bilgisayar Mühendisliği Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
3 2(M. Fakültesi –Bölüm çokluğu nedeniyle 3 kişilik kontenjan verilmiştir.)
Havacılık Meslek Yüksek Okulu Ankara 
Izmir
2 2
(Hiç gitmeyen veya az giden bölümlere öncelik verilmiştir.)
İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lojistik Yönetimi İşletme 1 2
TOPLAM  :  8 KİŞİ

*Başvuru sayısı ve öğrenci değerlendirme kriterlerine göre öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapma hakkı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne aittir.

Değerlendirmeler, her bir akademik birim için (fakülte / enstitü / yüksekokul) tahsis edilen tahmini kontenjanlar çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim ölçütlerine göre yapılacaktır. Ayrıca, sunulan davet mektuplarının içeriğine bakılarak, staj faaliyetinin yararlanıcı adayının akademik alanıyla uygunluğu kontrol edilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.
2017-2018 dönemi için Ulusal Ajans Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen Erasmus bütçesi dahilinde, kontenjanlar tahmini olarak belirlenmiştir ve tüm seçilenler aday statüsünde olacaktır. Bütçenin kesinleşmesini takiben, mevcut kaynakların tüm adayların faaliyete katılmalarına yetmemesi durumunda, Koordinatörlük bazı adayların faaliyete katılmamasına (kontenjanların azaltılmasına) dahi karar verebilir.

Yapılacak değerlendirme sonunda, adları yedek listede yer alan adaylar, Programın tüm koşulları geçerli olmak üzere “hibesiz” olarak faaliyete katılabilirler.

Ön lisans, lisans ve lisansüstüne ayrılan kontenjanlardan kullanılamayanların kalması halinde, boş kontenjanların diğer birimlere dağıtılıp dağıtılmayacağına, alınacak bütçeye bağlı olarak Koordinatörlüğümüz ayrıca karar verecektir. Öğrenim seviyeleri arasında (ön lisanstan lisansa, lisanstan lisansüstüne gibi) kontenjan aktarımı yapılmayacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER
1)      Internet başvurusu tamamlandıktan sonra alınacakBaşvuru Formu Çıktısı( Belgeıslak imzalı olmalıdır. Başvuru formunu Onlinedolduranlar imza atmak için başvuru süresi içerisinde Dış İlişkiler Ofisine diğer başvuru belgeleriyle beraber gelmelidir.)

2)      Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını (kendi alanlarına uygun olarak) gösteren Davet Mektubu/Kabul Mektubu (Letter Of Acceptance ).

3)      Güncel Not Dökümü (İngilizce Transkript)

4)      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi( 06/03/2018-13.30 tarihinde THKÜ tarafından uygulanacak TOEFL ITP-Başvuru takviminde sınav tarihi ve saati bildirilmiştir.Sınava giren öğrencilerimizin Yabancı Dil Sonuç Belgesi getirmesine gerek yoktur. Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu http://erasmus.thk.edu.tr/Content.aspx?cid=9365 linkinden bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra alınacak çıktı ıslak imzalı olarak Dış İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir. Sınav Başvuru Formunu Dış İlişkiler Ofisine sınav tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar teslim etmeyenler sınava kesinlikle alınmazlar.Sınav yeri bilgisi ve detayları ayrıca erasmus.thk.edu.trweb adresinde duyurulacaktır. )